Search form

Ɨtaikena Peba 21:13

13Ɨ onggɨt wɨnɨnd Pol mɨra nomninonj da, “Nangga paim wɨn yii ainindam dɨde koina gar kopam yomnɨkya? Kon b'angonjeni nɨbnyɨn re ma ɨjobɨka nena ma, ajɨ kwa Yonggyam Yesumna nyɨ map uj okatam de Yerusalem taun wa.”