Search form

Ɨtaikena Peba 21:14

14Sɨ re sɨn tina odede yɨt utkundonda, sɨn pop tin danda kɨma yugowonda tina nony menamena b'engendam, ajɨ sɨn ma rɨrɨr na aukɨtondam. Sɨ sɨn ket kea mumakesa aukɨtondam, dɨde ket yomnonda da, “Yonggyamɨmna singi b'ogla rawɨk ti pɨlɨnd.”