Search form

Ɨtaikena Peba 21:18

18Ɨ ɨspari ke ket Pol sɨn kɨma na yikonj Yerusalem sosi wɨp iyoi rɨga Yakobond yɨr ongongɨm. Ɨ re sɨn tin yodaronda, komkesa elda rɨga re kea de wekenonj.