Search form

Ɨtaikena Peba 21:19

19Ɨ Pol ket ten simesime amninonj. Seg ket ton komkesa yɨt yɨpayɨpa b'obogɨl isɨpkena eyeninonj rɨja na re God tin yingaenenonj, dɨde Tina wɨko omnɨka yiyenonj Tina obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd.