Search form

Ɨtaikena Peba 21:2

2Ɨ ket sɨn yodaronda yɨpa gɨga rɨna re yɨbnonj opantam de Poinikiya eriya wa, dɨde ket angurkɨtondam

onggɨt gɨga wa, ɨ dɨde ket wuwond.