Search form

Ɨtaikena Peba 21:20

20Ɨ re Yakobo dɨde elda rɨgap Polɨmna yɨt utkundeno, ton ket ma sobijog na Godɨnd yewangayo. Ɨ ton ket tin yomno da, “Sowa rɨga! Man yɨr de! Yu Ju rɨga wɨngɨrɨnd kea nɨnda ten tausɨn (10,000) rɨgapim Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi. Ajɨ ton komkesa re ukoi singi kɨma nony b'aramkenenanj Mosemna gog mɨlem pɨlnasim rɨna re get ke awamenento.