Search form

Ɨtaikena Peba 21:21

21Ɨ ton kea moina ouyaena gatab wumɨr yokateno odede da man auyaeneninyɨt komkesa Ju yɨtam rɨga yepim re wekeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd Mosemna gog yɨt b'ɨsayam, dɨde man ten amneninyɨt da goro God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle tamnɨkinam towaina b'ɨga wa pɨlɨnd, dɨde goro yɨmta tundokinam meraina Ju rɨga mɨle.