Search form

Ɨtaikena Peba 21:22

22Sɨ nangga e men omnɨku? Ton opima tutkunji dor da man ke metkɨmɨt dɨkɨnd. Ra ton tutkunji, ton ma sobijog soro kɨma bebɨg e mor motɨnkai.