Search form

Ɨtaikena Peba 21:24

24Sɨ man opimemb powa (4) rɨga eyine yɨna sɨ rɨgam pɨlwa de yɨnamet wa, dɨde ket kɨlkesa omna mɨle omnɨket ton kɨma yɨpand. Ɨ man ket wulkɨp taramisinyɨt towanɨm sɨ omnɨkam. Seg ton rɨrɨr im ket kikitum mopngɨi ɨpka mɨle tamnɨkanj towaina komkesa kɨlkesa omna mɨle wɨngɨrɨnd. Sɨ ra komkesa rɨgap tutkunji dem moina onggɨtyam mɨle, ɨngkaimemb ton wumɨr okasi da moina gatab wumɨr okati yɨt re ma ɨmɨnjog im, dɨde mada re yɨpa Mosemna gog yɨmta undoka rɨga et.