Search form

Ɨtaikena Peba 21:25

25Ajɨ God ma obagɨki kesa gar ke utkunda rɨga gatab re sɨn naska tɨrɨr yomnonda yɨmta undokam odede da, ‘Goro kɨlkɨl owou tawina rɨnsim re b'anygɨnena god aidolɨm pɨlɨnd sɨ omnɨki wekeny, ɨ goro kus tanaikindam, ɨ goro tangina kai etouki b'angga, ɨ dɨde goro tamnɨkinam negɨr b'iyena mɨle.’ Ɨ sɨn ke etmɨkitawonda onggɨtyam peba towa pɨlwa.”