Search form

Ɨtaikena Peba 21:26

26Ɨ towaina yɨt seg ke Pol ket opimemb powa (4) rɨga akasinonj, ɨ ɨspari ke ket ton kɨlkesa omna mɨle yomnɨkonj ton kɨma yɨpand Ju rɨga waina mɨle ke. Seg ket Pol opimemb powa (4) rɨga kɨma yikonj yɨnamet wa, ɨ ket yɨna sɨ rɨga amninonj da, “Kon re wulkɨp oramka rɨga en towanɨm sɨ omnɨkam,” dɨde kwa ten amninonj bibɨr gatab rɨdenat ra towaina kɨlkesa omna mɨle b'utundwas. Nokɨm da ra onggɨtyam undwatapu bibɨr ik dem, ɨdenatemb ton Godɨm pɨlwa yɨpayɨpa rɨgap towanɨm sɨ gasa oramka teyenauranj dem rɨga wa wɨpɨnd towaina kɨlkesa omna mɨle undwatam. Ɨ onggɨt b'undwatam mɨle aukenenonj re onggɨt bibɨr nat rɨdenat ra onggɨt kak ke sebenɨm (7) bibɨr b'utundwas.