Search form

Ɨtaikena Peba 21:27

Ju Rɨgap Polɨnd Yɨmɨnd Yokato

27Ɨ re momta onggɨtyam seben (7) bibɨr b'undwatonj, Pol onggɨtyam b'undwata mɨle omnɨkam yikonj yɨnamet wa. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga yepiya re tuwonj Asiya eriya ke kea Polɨnd yɨr yongo yɨnametɨnd. Ɨ ton ket komkesa rɨga bobo wɨnga kesa amnento soro omnɨkam Polɨm pɨlɨnd, dɨde ket Polɨnd yɨmɨnd yokato.