Search form

Ɨtaikena Peba 21:28

28Ɨ ton ket b'okta arara aento da, “Israel rɨga! Yɨm nokaina! Ɨtemb jɨ rɨga yete re komkesa eriyand komkesa rɨga negɨr yɨt kɨma ouyaena eyeniny mera Ju rɨga gatab ɨ gog yɨt gatab ɨ dɨde onggɨtyam meraina yɨnamet gatab. Ma onggɨtyam nena e, ajɨ ton Grik rɨga im eyeniny yɨnamet wɨngɨr wa, sɨ ton onggɨtyam meraina yɨna pɨpmet ma sobijog kɨl kɨma e omnɨka yiyeny.”