Search form

Ɨtaikena Peba 21:3

3Ɨ re sɨn wuwond Siriya eriya wa, sɨn Kipriyo ailan sawai yɨm gatab kena yomnonda, dɨde ket ɨtemb ailan yɨgwantonda. Ɨ sɨn ket Tiro taun wa opektondam, mop nokɨp gɨga rɨgap ademb de gɨga ke gasa gɨl epkɨto.