Search form

Ɨtaikena Peba 21:30

30Ɨ re rɨgap towaina yɨt utkundo, kupka taun kea soro awonj. Ɨ ket rɨgap yɨpand b'ɨkento Polɨm pɨlwa, dɨde ket yɨmɨnd yokato, ɨ tin ɨgonyɨgony yiyo yɨnamet kara bau wa. Ɨ odenja ket komkesa yɨnamet mora edokto.