Search form

Ɨtaikena Peba 21:32

32Sɨ ton yɨpapyam nɨnda andred (100) Roma geja rɨga mopyam dɨde geja rɨga emjinonj, ɨ ket b'ɨkto onggɨt rɨga bobo wa pɨlwa. Ɨ re rɨgap yɨr angto ɨtemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam dɨde tina geja rɨga, ton kea ket seg aukɨto Polɨnd ipowam.