Search form

Ɨtaikena Peba 21:33

33Ɨ wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Polɨm wus wa yikonj, dɨde ton ket tin yɨmɨnd yokatonj, ɨ dɨde ket geja rɨga engainonj nɨmog sein kai ke ɨjobɨkam. Ɨ ton ket ten arkeninonj da, “Yete jɨ rɨga? Nangga negɨr na yomnɨk?”