Search form

Ɨtaikena Peba 21:34

34Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd rɨgap b'engabenga yɨt kɨma mɨram b'okta arara aento. Sɨ onggɨt penaemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam ma rɨrɨr na awonj ɨmɨnjog rɨl odaram. Sɨ ton engainonj Polɨnd iyoyɨm de geja rɨgaina wɨmenapu pɨpmet wɨngɨr wa.