Search form

Ɨtaikena Peba 21:35-36

35-36Ɨ re ton Polɨnd yiyo, onggɨt rɨga bobop towa yɨmtayɨmta b'okta ara kɨma tuwonj da, “Tin yonganda!” Ɨ re ton ket opekto de geja rɨgaina wɨmenapu met tɨt wa, ton ma sobijog na Polɨnd ongandam soro kɨma geja rɨga otoukena eyento. Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap Polɨnd yɨpand yɨm ke yurowato dɨde ket yiyo de wɨngɨr wa.

Pol Ju Rɨga Yɨt Amneninonj

37Ɨ re geja rɨgap Polɨnd momta wɨngɨr wa ɨgaram yomno, Pol ket wan tausɨn (1,000) geja rɨga mopyamɨnd yerkitonj da, “Rɨngma, kon rɨrɨr e men metɨrkisɨn yɨpa gasa gatabɨm?” Ɨ ton mɨra yomnonj da, “Man wumɨr et Grik yɨt opurena?