Search form

Ɨtaikena Peba 21:37

Pol Ju Rɨga Yɨt Amneninonj

37Ɨ re geja rɨgap Polɨnd momta wɨngɨr wa ɨgaram yomno, Pol ket wan tausɨn (1,000) geja rɨga mopyamɨnd yerkitonj da, “Rɨngma, kon rɨrɨr e men metɨrkisɨn yɨpa gasa gatabɨm?” Ɨ ton mɨra yomnonj da, “Man wumɨr et Grik yɨt opurena?