Search form

Ɨtaikena Peba 21:38

38Ma man onggɨtyam Ejipt rɨga et yet re naska wɨnɨnd soro kɨma ukoi bebɨg yomnɨkonj Roma gabmani kɨma, dɨde wɨp amninonj powa tausɨn (4,000) negɨr omnɨka rɨga de wul kesa tungg wa?”