Search form

Ɨtaikena Peba 21:4

4Ɨ re sɨn gɨga ke oblektondam, sɨn kea oraka eyentondam b'auyaena rɨga demb de. Ɨ re sɨn nɨnda b'auyaena rɨga adarkɨtondam, sɨn ademb de ket ton kɨma wekenond yɨpa sande kɨma. Onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea b'auyaena rɨga wumɨr omnena eyeninonj nangga bebɨg e ra tawɨk Polɨm pɨlɨnd de Yerusalem taun wa. Sɨ ton ket Polɨnd yomneno da, “Goro mekɨm de Yerusalem taun wa!” Ajɨ Pol kea towaina yɨt b'ɨsainonj.