Search form

Ɨtaikena Peba 21:5

5Ɨ re sowa menon bibɨr yokatonj dɨde ket sɨn menon yokatonda, ton towa konggawar dɨde b'ɨgawar kɨma wang niito ngɨrpu taun mora bau wa. Ɨ dɨde sɨn komkesa rɨga kumsos b'amkɨtondam sɨpa gatend yɨr opmitam.