Search form

Ɨtaikena Peba 21:6

6Seg ket sɨn yɨpayɨpa rɨga ten wɨdaemb yɨt amnentondam, dɨde toda yɨpayɨpa rɨgap sɨda ɨja na nomnento. Wɨdaemb yɨt seg ke, sɨn ket gɨga wa angurkɨtondam, dɨde todaka ket ɨtendento towaina met wa.