Search form

Ɨtaikena Peba 21:7

7Ɨ sɨn ket Tiro ke yiwatonda, dɨde ket opektondam Ptolemai taun wa. Ɨ re sɨn gɨga ke oblektondam, sɨn gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar simesime amnentondam, dɨde ket ton kɨma yɨpa bibɨr yowamonda.