Search form

Ɨtaikena Peba 21:8

8Ɨ ɨspari ke ket sɨn yiwatonda onggɨt taun ke, ɨ ket Kaisareya taun wa opektondam. Ɨ re sɨn opektondam gɨga ke, sɨn ket wuwond de God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena rɨga Pilipɨmna met wa, ɨ ademb de ton kɨma wekenond. Ɨ ton re yɨpa rɨga na yɨbnonj onggɨt seben (7) rɨga wɨngɨrɨnd yena re Yerusalem sosi rɨgap abagɨkto ɨtmɨkitijog rɨga yɨm okawam.