Search form

Ɨtaikena Peba 22:1

1Ɨ ton ket yindonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar dɨde kor b'uwar, wɨn otade koina b'ɨrmeka yɨt utkunda rɨna ra kon wanɨm tapureninyɨn.”