Search form

Ɨtaikena Peba 22:12

12“Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa Ju rɨga, nyɨ da Ananiya, yɨbnonj Damasko taunɨnd. Ton gog yɨt ɨmɨnjog dɨmdɨm yɨmta undokeneninonj, sɨ komkesa Ju rɨga yepiya re wekenonj de onggɨt taunɨnd, kea ukoijog wumɨr aukɨto tina mɨle gatab, ɨ tin yɨsnaeneno.