Search form

Ɨtaikena Peba 22:13

13Ɨ ton ket ikonj kor pɨlwa, dɨde ket onyitonj kor wusɨnd. Seg ton ket nomnonj da, ‘Kor yɨnggan Saul! Yɨr ɨpangende!’ Ɨ odenja ket koina yɨr ɨpangendonda, dɨde kon ket tin yɨr yongond.