Search form

Ɨtaikena Peba 22:14

14Sɨ ton ket nomnonj da, ‘Mera b'uwar waina Godɨt men mobagendonj Tina singi wumɨr okatam, dɨde yɨr ongongɨm negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga Yesund, ɨ dɨde utkundam Tina tugɨmjog ke opureni yɨt. Sɨ onggɨtyam mɨle re kea mor pɨlɨnd ɨmɨnjogɨm aukɨto.