Search form

Ɨtaikena Peba 22:16

16Yu nangga e man yɨr yungaet? Utnyite, ɨ Yonggyamɨnd ɨmɨnjog gar ke utkunda ke yokate! Ɨ ɨngkek ket baptiso okasɨt, dɨde ket moina negɨr mɨle awɨr tamninyɨt.’