Search form

Ɨtaikena Peba 22:17

God ma Obagɨki kesa Rɨgaina Ɨtmɨkitijog Rɨga Pol

17“Onggɨt kak ke re kon ɨtendond Yerusalem taun wa, kon yɨr opmitenond yɨnametɨnd. Ɨ omandemb ket nonony kesand yɨpa liyalliyal gasa kor pɨlɨnd awonj.