Search form

Ɨtaikena Peba 22:18

18Ɨ onggɨt liyalliyalɨnd kon kea Yonggyamɨnd yɨr yongond, ɨ ton ket nomnonj da, ‘Yerusalem rɨgap ma opima ɨmɨnjog ke takatanj moina yɨr ungata yɨt Kor gatab. Sɨ onggɨt paemb man wanakana b'angonjene, ɨ odenja iwasɨt Yerusalem taun ke!’