Search form

Ɨtaikena Peba 22:19

19Ajɨ kodaka mɨra yomnond da, ‘Ajɨ kor Yonggyam, opimemb Ju rɨga b'obogɨl wumɨr im da kon ke nekenenond Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, ɨ Mor pɨlɨnd gar ke utkunda rɨga sɨbɨbmetɨnd oramka eyeninond, dɨde ipowa eyeninond.