Search form

Ɨtaikena Peba 22:23

23Ɨ ton soro kɨma b'okta obairento. Ɨ ket towaina kobɨrgɨm otogɨka eyento, dɨde b'ɨskena eyento, ɨ dɨde ket sungar b'ɨskena eyento pumb wa.