Search form

Ɨtaikena Peba 22:24

24Sɨ onggɨt penaemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam engainonj Polɨnd ɨgaram geja rɨgaina wɨmenapu pɨpmet wa. Ɨ ton singi awonj erkenam nangga rɨl pena Ju rɨgap Polɨm pɨlwa odede soro kɨma obairento. Sɨ ton ket tina geja rɨga engainonj Polɨnd ɨraskam, dɨde tin erkenam onggɨtyam rɨl gatab.