Search form

Ɨtaikena Peba 22:25

25Ɨ re geja rɨgap tin b'angga gɨm kai ke yɨm ake pɨs daradara yɨjobɨko ɨraskam, Pol yomnonj yɨpa andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨnd yet re ti wusɨnd onyiti yɨbnonj da, “Kon re Roma rɨga nyɨ kɨma en. Ɨ kon maka negɨr ma b'ɨsagɨka yokasɨn Roma gabmani kotɨnd. Ajɨ wɨn kea ɨraskam nomnya. Sɨ ma wɨn kea Roma gabmani gog yerbekya?”