Search form

Ɨtaikena Peba 22:29

29Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap yepiya re b'angonjento Polɨnd ɨraskam dɨde erkenam, kea ket odenja Polɨm pɨlke ewaikurto. Ɨ ɨtemb wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam todaka ukoi moga na awonj, mop nokɨp ton kemb wumɨr awonj da Pol re Roma rɨga nyɨ kɨma na, dɨde kwa da ton ke b'ɨsagɨki kesand tin yɨjobɨkonj.