Search form

Ɨtaikena Peba 22:3

3“Kon re yɨpa Ju rɨga en. Ɨ kon ukendond re Tarso taun nat Kilikiya eriyand. Ajɨ kon onyitond re onggɨt Yerusalem taun nat, ɨ yɨpa ukoi ouyaena rɨga Gamaliyelɨt ken dɨmdɨmjog kana nouyaenenonj meraina b'uwar waina gog yɨt. Dɨde kea kon ukoi singi kɨma nony b'aramitenond Godɨm pɨlwa odede opi re wɨda komkesa yu wekenyɨt.