Search form

Ɨtaikena Peba 22:30

Pol Onyitonj Ju Rɨga waina B'ɨsagɨkapu Pɨpmetɨnd

30Ɨ ɨspari ke ket wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam singi awonj orakam ɨmɨnjog rɨl nangga pena Ju rɨgap Polɨnd yiyo negɨr ma b'ɨsagɨka okatam. Sɨ ton ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin memba wa pɨlwa wumɨrwumɨr yɨt yɨtmɨkitonj yɨpand b'eomam. Ɨ re ton b'eomkurto, wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Polɨnd yopendonj, ɨ towa pɨlwa yiyonj de Ju rɨga waina Sanedrin kot wa, ɨ dɨde tin yonyitonj towa wɨpɨnd.