Search form

Ɨtaikena Peba 22:4

4Sɨ kon kea negɨr kɨma b'ɨdgotnena yoramitenenond rɨga wa pɨlɨnd yepiya re Yesumna ɨtemb ouyaeni nya yɨmta yundoko, ngɨrpu kon ten uj ondrɨkam amneneninond. Dɨde kon kwa kea rɨga ake kongga yɨmɨnd imda eyeneninond, ɨ aramkeneninond sɨbɨbmet wa.