Search form

Ɨtaikena Peba 22:5

5Ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde komkesa mera Sanedrin memba rɨga re yɨr ungata rɨga im onggɨtyam koina mɨle gatab. Ɨ onggɨt wɨnɨnd kon kwa singi awond da Damasko taun wa neken, dɨde demb de Yesund gar ke utkunda rɨga yɨmɨnd imda teyeninyɨn, ɨ dɨde teyeninyɨn Yerusalem taun wa ten negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam. Sɨ re kon koina singi yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde komkesa meraina memba rɨga wumɨr amninond, ton kea peba erɨkto Damasko taun Ju rɨga nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa ɨtemb koina singi wɨko omnɨkam. Sɨ kon towa pɨlke onggɨtyam peba emjinond, dɨde ket onggɨt peba kɨma menon yokatond Damasko taun wa.