Search form

Ɨtaikena Peba 22:6

Polɨmna Engenda gatab Yɨt

(Ɨtai 9:1-19; 26:12-18)

6“Ɨ lomtɨk gatabɨnd re kon Damasko taun wus wa awond, odedend wub kumb ke danda kɨma ngayat ken nɨnyowayonj.