Search form

Ɨtaikena Peba 22:7

7Sɨ kon ket sap otendond gou wa, dɨde ket ara utkundond odede yɨt kor pɨlwa da, ‘Saul, Saul! Nangga pae man kor pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt?’