Search form

Ɨtaikena Peba 22:8

8Sɨ kon yerkitond da, ‘Yonggyam! Yetet man?’ Ɨ todaka ket mɨra nomnonj da, ‘Kon Najaret tunggam Yesu ten, ya pɨlnate re man negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt.’