Search form

Ɨtaikena Peba 23:1

1Ɨ Pol ket Sanedrin kotɨnd rɨga wɨp awarkisinonj, dɨde ket yindonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon b'ogɨl kukɨp ke nonykok kɨma e Godɨnd ewangaya yiyenenyɨn ngɨrpu yu bibɨr.”