Search form

Ɨtaikena Peba 23:10

10Ɨ re towaina soro kɨma yɨt b'ugwatena ukoi auka yikonj, wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam moga na awonj da ke onggɨt nɨmog bobo rɨgap Polɨnd nenegɨr kana yenyouke. Sɨ ton tina geja rɨga engainonj da, “Wɨn wuwe ti pɨlwa, ɨ tin okasya rɨga wa pɨlke, dɨde ket iya dor meraina wɨmenapu pɨpmet wa.”