Search form

Ɨtaikena Peba 23:11

11Ɨ onggɨt sɨwɨnyɨnd ket Yonggyam Polɨm wusɨnd onyitonj, ɨ ket yomnonj da, “Goro danda kesa tainɨm! Gar seo kɨma onyite! Man ke kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninyɨt dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd. Sɨ man b'ogla kwa odede wɨp yɨr ungata yɨt pɨtapɨta tamneninyɨt dem Roma wa.”