Search form

Ɨtaikena Peba 23:14

14Seg ket ton wuwonj yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju waina elda rɨga wa pɨlwa, ɨ ten amnɨto da, “Sɨn ke sowalenggyam danda kɨma tɨrɨr yomnyu da sɨn ma opima nangga im tu bora wa taramisindam, ngɨrpu ra dem sɨn Polɨnd onganju.