Search form

Ɨtaikena Peba 23:15

15Sɨ onggɨt paemb otade wɨn meraina Sanedrin memba kɨma yɨpand yɨt ɨtmɨkitaya wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa. Ɨ tin b'anygɨnena nya ke ɨgekisya da, ‘Sɨn mep singi im Polɨm gatab b'obogɨl dɨmdɨm omnɨku. Sɨ man tin iyɨt sowa pɨlwa.’ Ɨ sɨn nya owama iyenyu, dɨde b'angonjeni im tekenyɨn tin ongandam ra ton sowa wus wa ik.”